Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović - biografija

NerminaLične informacije

Prezime i ime   Nermina Zaimović-Uzunović
Zvanje   redovni profesor
Telefon   +387 32 449 138
Fax   +387 32 246 612
E-mail   nzaimovic@mf.unze.ba
Datum rođenja   14/2/1954
Mjesto rođenja   Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Registar istraživača FBiHPodručja interesovanja

- Mjerna tehnika: Mjerna nesigurnost, metrološka infrastruktura, proizvodna mjerenja
- Mehanika: Numeričke i eksperimentalne metode u mehanici
- Razvoj proizvoda: Tehnike prototipova, laserske metode

Obrazovanje   . Osnovna škola, 1968
. Gimnazija "29 Novembar", 1972
. Diplomirani inženjer mašinstva odsjek proizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, 1977
. Magistar tehničkih nauka iz oblasti konstruiranja mašina, Mašinski fakultet u Mostaru, Univerzitet u Mostaru, 1985
. Doktor tehničkih nauka, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Sarajevu, 1993
Zaposlenje   . Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, 2010 do danas
. Mašinski fakultet u Zenici, 1978-2010
. Željezara Zenica, 1977-1978
Nastavno-pedagoški rad   Dodiplomski studij - predavanja
 • Od 1978-1985. u zvanju asistenta na predmetima Mehanike (Statika, Kinematika, Dinamika i Oscilacije),
 • od 1985-1993. u zvanju višeg asistenta za predmete Mehanike i Metalurške mašine i postrojenja,
 • od 1993-1998. u zvanju docenta na predmetima Statika i Mjerna tehnika i Metalurške mašine i postrojenja,
 • od 1998 - 2004. u zvanju vanrednog profesora na predmetu Mjerna tehnika (Univerzitet u Sarajevu),
 • od 1996 - 2004. u zvanju vanrednog profesora na predmetu Otpornost materijala (Univerzitet u Bihaću),
 • od 1997- 2004. u zvanju vanrednog profesora na predmetima Mehanika I (Statika) i Mehanika II (Kinematika i Dinamika), Univerzitet u Mostaru,
 • od 2004. u zvanju redovnog profesora na predmetima: Mjerna tehnika, Statika, Dinamika, Otpornost materijala , Proračun i oblikovanje konstrukcija (MKE) izbor na Univerzitetu u Zenici
 • od 2004. izabrana u zvanje redovnog profesora na naučnu oblast Mjerenje i upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu
Postdiplomski studij - predavanja
 • Tehnička dijagnostika, Odsjek Terotehnologija, 1995.,
 • Numeričke i eksperimentalne metode određivanja napona i deformacija (dio koji se odnosi na numeričke metode), 1995 i 1999, odsjek Konstrukcije mašina,
 • Metrologija, odsjek Upravljanje kvalitetom, 2002.,
 • Metod konačnih elemenata u dizajniranju proizvoda, odsjek Dizajn proizvoda, 2002,
 • Primjena numeričkih metoda u proizvodnim procesima, odsjek Proizvodno mašinstvo, 2002,
 • Metrološka infrastruktura, odsjek Upravljanje kvalitetom, 2002. i 2006.
 • Tehnike klasičnog i virtualnog prototajpinga, odsjek Mehatronika, Univerzitet u Tuzli 2006.
 • Metrološka infrastruktura, odsjek Metrologija, projekat POMACOM, 2006. Univerzitet u Zenici
 • Metrologija za istraživanje i razvoj, odsjek Metrologija, projekat POMACOM, 2007. Univerzitet u Zenici
 • Standardizacija, odsjek Metrologija, porjekat POMACOM, 2007. Univerzitet u Zenici.
Seminari i javna predavanja
 • Predavanje "", Seminar Kvalitet
 • Predavanje "Standardi u mjeriteljstvu", maj 2008. na "I međunarodnom stručnom skupu " povodom 20.maja dana mjeriteljstva/metrologije u BiH
 • Predavanje istim povodom u Sarajevu, maj 2008. Institut za mjeriteljstvo BiH, "Novi pravci u mjeriteljstvu uključeni u obrazovanje"
 • Principi primjene MKE u konstrukciji proizvoda, seminar "Numeričke i eksperimentalne metode određivanja napona i deformacija i praktična primjena, februar, 2001, Mašinski fakultet, Zenica,
 • Mjesto i uloga mašinskog inženjera u razvijenom svijetu, seminar "Numeričke i eksperimentalne metode određivanja napona i deformacija i praktična primjena, februar, 2001, Mašinski fakultet, Zenica,
 • Metoda konačnih elemenata, seminar, Numeričke i eksperimentalne metode i primjena, juni 1999, Mašinski fakultet, Zenica,
 • Uncertainty and Calibration, predavanja na Technical College - Dept. of Mechanical Engineering, University of Massachussets Dartmouth u toku boravka u SAD, mart 1999.
 • Visoko obrazovanje u SAD, javno predavanje Mašinski fakultet u Zenici, septembar 1999.,
 • Pijemont 1, prezentacija međunarodnog projekta saradnje regije Pijemont i Zo-Do kantona, juni 1998.
 • Pogled u budućnost, seminar o obuci i istraživanju, Mašinski fakultet i Škola za specijalizaciju u arhitekturi u gradovima i zemljama u razvoju Politehnike iz Torina.
Diplomanti, magistranti i doktoranti
 • Mentorisala 29 diplomskih radova od čega 3 kandidata u saradnji sa QFM Erlangen Univerziteta Fridrich Aleksandar Erlangen i 1 kandidata u saradnji sa TU Graz.
 • Mentorica u izradi slijedećih magistarskih radova:
  • Borislav Bošnjak: "Metode provjere deklariranih karakteristika kućanskih aparata u skladu sa EU standardima", Mašinski fakultet u Zenici, 2009
  • Ekinović Elma: "Primjena MKE u analizi dinamičkog ponašanja rotirajućih aksijalnosimetričnih struktura", Mašinski fakultet u Zenici, 2001,
  • Lemeš Samir: "Vibracije centrifugalnih pumpi u sistemima za hlađenje automobilskih motora", Mašinski fakultet u Zenici, 2002.,
  • Ćurić Damir: "Optimizacija konstrukcije kalupa za izradu plastičnih dijelova postupkom brizganja", Mašinski fakultet u Zenici, 2002.,
  • Stapić Željko: "Određivanje elastičnih površina ploča vlaknatica opterećenih kontinuiranim opterećenjem", Mašinski fakultet u Zenici, 2003.
  • Žiga Alma: Dizajn stopala natkoljenične proteze sa ugrađenim hidrauličkim pokretačima i članku i koljenu, Mašinski fakultet u Zenici, 2006.
  • Arifović Muris: Neparametraska optimizacija oblika dizajna atipičnog elementa za prihvatanje tereta, Mašinski fakultet u Zenici, 2007.
 • Učestvovala u radu 24 komisija za ocjenu i odbranu magistarskih radova,
 • Imenovana za člana u 5 komisija za ocjenu tema doktorskih radova.
 • Mentorica u izradi slijedećih doktorskih disertacija:
  • Denjo Daut: "Prilog razvoju modela za određivanje tehničke kompetentnosti kalibracionih laboratorija“, Mašinski fakultet u Mostaru, 2009
Međunarodna saradnja  
 • University of Massachusetts Dartmonth, SAD
 • Imperial College of Science, Technology and Medicine iz Londona
 • Alexandar Fridrich Univerzitet iz Erlangena, katedra za kvalitet i mjeriteljstvo, QFM
 • Nosilac istraživačkog projekata koji se radi sa Fakultetom za strojništvo Univerze u Ljubljani i firmom TECOS.
 • Univerzitet u Mariboru, katedra za proizvodne tehnologije.
Knjige i radovi u časopisima i na skupovima   . Lista publikacija
Stručni radovi   . Niz ekspertiza, studija i elaborata u oblasti mjerenja i analize dilatacija, deformacija i napona
. Učešće u radu workshopova iz oblasti kvaliteta
. Vođenje projekata regije Pijemont i Ze-Do kantona
Ostale aktivnosti  

. Članica Međunarodnog programskog odbora za konferenciju International Symposium on Measurement and Quality Control (ISMQC), Osaka, Japan
. Recenzent časopisa CROLAB - Glasilo hrvatskih laboratorija
. Predsjednica UO Asocijacije za kvalitet u BiH, od 16.5.2009
. Članica Savjeta Instituta za mjeriteljstvo BiH, od 2008
. Bosnia International Forum, potpisnik suosnivač
. Predsjednica Savjeta časopisa "Mašinstvo" od 1996. godine
. Članica naučnih i organizacionih odbora naučnih skupova TMT i Kvalitet
. Predsjednica žirija za dodjelu priznanja ZEPS-a
. Članica Senata Univerziteta u Sarajevu 1998-2004
. Članica Savjeta Univerziteta u Sarajevu 2000-2003
. Članica B.E.N.A. Balkan Environmental Association
. Članica gender kantonalne grupe i udruženja žena
. Predsjednica Društva mašinskih inženjera Ze-Do Kantona
. Članica upravnog odbora Društva za robotiku BiH
. Članica TC 38 Instituta za standardizaciju BiH
. Članica više komisija Instituta za mjeriteljstvo BiH

Strani jezici   Engleski
Webmaster | Ažurirano 01.04.2014