Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Nastava - postdiplomski studij

Usvajanjem Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK 9/2013), došlo je do pomjeranja rokova vezano za drugi i treći ciklus studija:
Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 6/09), u članu 149., u stavu (4), (5), (6) i (7), izvršene su izmjene kako slijedi:

(4) Lica koja su stekla akademsko zvanje magistra nauka ili ekvivalenta po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno sa 31.12.2013. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći najkasnije do 31.12.2016. godine.

(5) Lica koja su započela jednogodišnji ili dvogodišnji studij za sticanje akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo, nakon sticanja zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno sa 31.12.2013. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći najkasnije do 31.12.2016. godine.

(6) Visokoškolske ustanove mogu organizirati postdiplomske studije prema odredbama ranijih propisa najkasnije do kraja akademske 2008/2009. godine, s tim da su kandidati koji su započeli ovaj studij obavezni steći naučni stepen magistar, najkasnije do 31.12.2014. godine.

(7) Visokoškolske ustanove su obavezne organizirati doktorske studije najkasnije do početka akademske 2014/2015.

Ove odredbe su stupile na snagu 23.8.2013. godine (8 dana od objavljinja u Službenim novinama ZDK).

 

Odluka o uvjetima i rokovima za sticanje naučnog stepena
magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Zenici

 

Uputstvo za prijavu teme magistarskog rada

 
Magistarski radovi odbranjeni na Katedri za automatizaciju i metrologiju
 
Odobrene teme magistarskih radova na Katedri za automatizaciju i metrologiju
 
Webmaster | Ažurirano 03.11.2014