Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Automatizacija

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Fakultet za metalurgiju i materijale
odsjeci: Metalni materijali, Nemetalni materijali, Metalurgija
nastavnik: doc.dr. Malik Čabaravdić
asistent: doc.dr. Malik Čabaravdić
semestar: V (zimski)
broj časova sedmično: 2+1
ECTS bodovi: 3


Nastavni program:

Program predavanja:
Uvod, uloga automatizacije u vođenju tehnoloških procesa. Osnovni pojmovi - upravljanje, regulacija; šema regulacionog kruga i njegova analiza i funkcionisanje. Elementi regulacionog kruga - staza, regulator, mjerni instrumenti, izvršni organi. Regulatori i staze - princip rada, vrste regulatora i njihove karakteristike; jednostavni i složeni regulacioni krugovi, specijalne izvedbe, multivarijabilni sistemi i njihovo regulisanje, stabilnost kruga, grafički i analitički prikaz, metode podešavanja regulatora na staze. Testne funkcije; izvedba-realizacija regulatora; kontinuirane i diskontinuirane regulacije; mjerni član i njegov uticaj na regulaciju, simulacija regulacione staze i uređaji za simulaciju. Izbor tipa regulatora prema odgovarajućoj stazi. Računarsko upravljanje procesima - princip rada digitalnog računara, uloga računara u automatskom upravljanju, konfiguracija sistema računar-proces, vremenski odziv sistema, identifikacija, regulacija, optimizacija. Primjeri primjene računara u upravljanju procesima (tehnološkim i poslovnim).
Program vježbi:
Vježbe su auditorne kombinovano sa laboratorijskom prezentacijom. Na vježbama se pokazuju i objašnjavaju elementi regulacionog kruga, snimanje šeme mjerenja i regulacije na stazi (individualan rad studenata) i postupak izrade šeme mjerenja i regulacije (izrada projektnog zadatka sa idejnim rješenjem).
Provjera znanja:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Literatura:
Osnovna literatura:
E. Humo: ELEMENTI I SISTEMI AUTOMATSKE REGULACIJE, Svjetlost - Sarajevo, 1990.,
B. Matić: PRISTUP PROJEKTOVANJU REGULACIONIH SISTEMA, ETF, Sarajevo, 1974,
I. Tahirović: Osnovi regulacije procesa, Metalurški fakultet, Zenica, 1998.
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009