Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Elektrotehnika i elektrotehničke mašine

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Fakultet za metalurgiju i materijale
odsjeci: Metalni materijali, Nemetalni materijali, Metalurgija
nastavnik: doc.dr. Izet Džananović
asistent: as. Remzija Gušić, dipl.ing.el.
semestar: IV (ljetni)
broj časova sedmično: 3+1+1
ECTS: 4,5

Nastavni program:

Program predavanja:
Uvod. Elektrostatika-polje, potencijal, EMS, dielektrici i kondenzatori, energija elektrostatskog polja. Elektrodinamika, istosmjerne i naizmjenične struje. Osnovni zakoni, proračun mreža, elektroliti i akumulatori. Elektromagnetizam, magnetsko polje, magnetski krug, feromagnetski materijali. Elektromagnetska indukcija, energija magnetskog polja, primjena principa. Izmjenične struje, generiranje i prikaz, strujni krug, otpori u krugu izmjenične struje, efektivne vrijednosti, snaga trofaznih i jednofaznih potrošača. Spajanje trofaznih potrošača. Klasifikacija napona mreže. Električni strojevi, transformatori, generatori, motori. Principi rada, vrste transformatora, generatora i motora: osobine i primjena. Regulacija brzine motora (istosmjernih i indukcionih). Osnovna električna mjerenja, mjerenje struje, napona, otpora, snage, mjerne metode i instrumenti; mjerenja temperature, sile/pritiska. Osnovi elektronike - vakumska i poluvodička elektronika, principi rada i elementi - elektronske komponente; primjena, osnovni sklopovi, ispravljač, pojačalo, integrirani krugovi, prekidački krugovi, logička algebra. Operaciona pojačala - princip i primjena. Mikroprocesori i mikroračunari, memorije, (primarne, sekundarne), principijelne šeme računara, elementi računarskog sistema (hardver), pojam operativnog sistema, korištenje mikroračunara.
Program vježbi:
Vježbe su laboratorijske i auditorne. Na auditornim vježbama rade se zadaci iz oblasti koje su obrađene na predavanjima (proračun mreža, analiza strujnih krugova i sl.). Na laboratorijskim vježbama se izvode prikazi osnovnih krugova, njihovo funkcionisanje, snimanje karakteristika (električka mjerenja različitih veličina). Studenti rade vježbe samostalno uz nazor asistenta.
Provjera znanja:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Literatura:
A Gavranović: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE, Mašinski fakultet, Zenica, 1985;
J. Lončar: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1958;
B. Popović: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 i 2, Građevinska knjiga, Beograd, 1981.
Webmaster | Ažurirano 11/24/2011