Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Osnovi elektrotehnike

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Fakultet za metalurgiju i materijale
odsjek: Kemija
nastavnik: doc.dr. Izet Džananović
asistent: as. Remzija Gušić, dipl.ing.el.
semestar: II (ljetni)
broj časova sedmično: 2+1
ECTS: 4

Nastavni program:

Program predavanja:
Uvod. Snaga trofaznih i jednofaznih potrošača. Spajanje trofaznih potrošača. Klasifikacija napona mreže. Električni strojevi, transformatori, generatori, motori. Principi rada, vrste transformatora, generatora i motora: osobine i primjena. Regulacija brzine motora (istosmjernih i indukcionih). Osnovna električna mjerenja, mjerenje struje, napona, otpora, snage, mjerne metode i instrumenti; mjerenja temperature, sile/pritiska. Osnovi elektronike- vakumska i poluvodička elektronika, principi rada i elementi - elektronske komponente; primjena, osnovni sklopovi, ispravljač, pojačalo, integrirani krugovi, prekidački krugovi, logička algebra. Operaciona pojačala - princip i primjena. Mikroprocesori i mikroračunari, memorije, (primarne, sekundarne), principijelne šeme računara, elementi računarskog sistema (hardver), pojam operativnog sistema, korištenje mikroračunara.
Program vježbi:
Vježbe su laboratorijske i terenske iz oblasti koje su obrađene na predavanjima.
Provjera znanja:
Studenti kroz dva testa polažu materiju obrađenu na predavanjima. Testovi se polažu pismenim putem.
Literatura:
A Gavranović: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE, Mašinski fakultet, Zenica, 1985;
J. Lončar: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1958;
B. Popović: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 i 2, Građevinska knjiga, Beograd, 1981.
Webmaster | Ažurirano 11/24/2011