Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Elektrotehnika

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda, Menadžment proizvodnim tehnologijama, Inženjerska ekologija, Održavanje
nastavnik: doc.dr. Izet Džananović
asistent: as. Remzija Gušić, dipl.ing.el.
semestar: IV (ljetni)
broj časova sedmično: 3+2
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1 - 0,5 0,5 1,5 5,0


Nastavni program:

Program predavanja:
Elektrotehnika. Električni naboj i njegove zakonitosti. Električno polje, njegove zakonitosti i njegovo   predstavljanje električnim silnicama. Električni kapacitet, vrste i spajanje električnih kondenzatora. Elektrodinamika. Električni strujni krug. Zakoni jednostavnog i složenog linearnog istosmjernog kruga i  primjena. Nelinearni istosmjerni krugovi. Zakoni toka električne struje kroz elektrolite i plinove, te primjena. Elektromagnetizam. Teorija elektromagnetizma. Magnetsko polje ravnog vodiča, dva ravna paralelna vodiča, zavoja žice i zavojnice. Vrste i magnetske karakteristike feromagnetskih materijala. Magnetski krugovi. Indukovani napon (transformacije i rotacije). Naizmjenične struje i naponi. Predstavljanje naizmjeničnih veličina radijvektorima i kompleksnim brojem.    Karakteristike otpora potrošača u naizmjeničnim strujnim krugovima. Snaga potrošača jednofazne naizmjenične struje. Snaga trofaznog izvora i potrošača. Transformatori. Teorija jednofaznog transformatora. Teorija trofaznog transformatora. Specijalni  transformatori. Elektromotorni pogoni. Elementi i vrste elektromotornih pogona. Električni strojevi. Osnovna teorija i primjena asinhronih motora, istosmjernih generatora i motora, sinhronih generatora i motora, te malih kolektorskih elektromotora. Primjenjena poluvodička elektronika. Komponente (diode, tranzistori, tiristori i triaci) i pretvarači. Osnovi digitalne elektronike (digitalni sklopovi i brojila). Osnovne komponente optoelektronike.
Program vježbi:
Vježbe su laboratorijske. Na vježbama se mjerenjima i demonstracijama provjeravaju zakonitosti koje se toretski obrađuju na predavanjima.
Provjera znanja:
Ispit se polaže pismeno i usmeno.
Literatura:
Osnovna literatura:
A. Gavranović "Elektrotehnika", Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, 2003.
Webmaster | Ažurirano 11/24/2011