Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Modeliranje konstrukcija primjenom računara
Fakultet:
Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
Katedra:
K-37 za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
Odsjek: Građevinarstvo
Naziv predmeta: Modeliranje konstrukcija primjenom računara
Semestar Status Broj časova sedmično ECTS bodovi Šifra
Predavanja Vježbe
IV (ljetni) Obavezni 2 3 6,0  
Nastavnik: doc.dr. Samir Lemeš Saradnik: v.as.mr. Denis Spahić
E-mail: slemes@mf.unze.ba E-mail: dspahic@mf.unze.ba
Predmeti koji su preduvjet za polaganje Matematika II, Mehanika I
Cilj predmeta - Upoznati studente s mogućnostima primjene računara u konstruisanju građevinskih objekata i konstrukcija.
- Upoznati studente s osnovnim principima upotrebe metode konačnih elemenata (MKE)
- Primjena MKE na gredne, okvirne ravninske, gredne nosače i ploče
- Razumijevanje uloge i tipova konačnih elemenata
- Razumijevanje i primjena graničnih uslova i osobina materijala
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:
- Koriste komercijalna softverska rješenja za proračun građevinskih konstrukcija
- Znaju izabrati odgovarajući tip konačnih elemenata za proračun MKE
- Znaju postaviti granične uslove i osobine materijala za proračun MKE
- Razumiju i mogu interpretirati rezultate proračuna pomoću MKE
Program predmeta Značaj i aspekti računarske tehnologije u razvoju oblasti numeričkog modeliranja ponašanja konstrukcija. Principi rješavanja problema primjenom odgovarajućeg aplikativnog softvera. Osnovni CAD (Computer Aided Design). Metoda konačnih elemenata. Motivacija i osnovne jednadžbe u analizi konstrukcija. Izvod varijacijske formulacije osnovnih zadaća. Linearni i prostorni konačni elementi. Primjena MKE na gredne nosače. Primjena MKE na okvirne ravninske nosače. Prikaz izvoda elementarne matrice krutosti za rješavanje zidnih nosača. Rješavanje jednadžbe ploče metodom konačnih elemenata (izvod bikubičnog konačnog elementa, izvod elementarne matrice krutosti, primjena na varijacijsku formulaciju zadaće). Izvod elementarne matrice krutosti za ljuske. Koncepcija numeričkog proračuna. Ocjena pogreške numeričkog proračuna. Prikaz rješavanja sustava jednadžbi i numerička integracija. Numerička razrada analize grednog nosača. Koncepcija numeričkog proračuna zadaće savijanja ploče.
Izvođenje nastave Nastavni proces se odvija kroz predavanja, vježbe i konsultacije. Vježbe su auditorne i obuhvaćaju i izradu tri kolokvija čije kolokviranje je uvjet za drugi potpis. Pismeni ispit podrazumijeva proračun zadatih problema pomoću računara, a usmeni ispit je provjera teoretskog znanja.
Provjera znanja Aktivnost na nastavi, 3 kolokvija, pismeni ispit, usmeni ispit.
Težinski kriteriji za provjeru znanja
Aktivnost na predavanjima i vježbama (kolokviji) Pismeni ispit Usmeni ispit
50% 25% 25%
Obavezna literatura 1. Zaimović-Uzunović N., Lemeš S. (2002) Metod konačnih elemenata, Dom štampe Zenica
2. Kovačević D. (2002) MKE modeliranje u analizi konstrukcija, Građevinska knjiga Beograd
Dodatna literatura 3. Mihanović A., Marović P., Dvornik J. (1993) Nelinearni proračuni armirano betonskih konstrukcija, Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora Zagreb
On-line materijali www.am.unze.ba/mkpr
Webmaster | Ažurirano 14.01.2013