Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Uputstvo za prijavu teme magistarskog rada

Prema Pravilniku o postdiplomskom studiju kandidat koji je položio sve ispite prve godine dvogodišnjeg magistarskog studija, odnosno ispite prvog semestra jednogodišnjeg magistarskog studija može prijaviti magistarski rad. Prijava se predaje u formi definiranoj odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta. Uz prijavu kandidat prilaže Potvrdu EFS-a o izvršenoj uplati troškova za ocjenu podobnosti teme rada. Prijava se predaje Studentskoj službi Fakulteta.

Tekst prijave mora biti oblikovan računarom i odštampan na papiru standardne veličine (A4, 210x297 mm), sa marginama od 2,5 cm. Za ispis treba koristiti font veličine 10 do 12 tipografskih tačaka. Stranice prijave moraju biti numerisane, tj. označene brojevima (na dnu, u sredini između lijeve i desne margine). Tekst mora biti pisan BHS književnim jezikom po svim gramatičkim i pravopisnim pravilima.

1. Molba
Molba se ispisuje naslovljena na Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, s naslovom "Prijava teme magistarskog rada", i u pravilu ne prelazi jednu pisanu stranicu. Molba mora, uz tačno ime, prezime, titulu i adresu kandidata, sadržavati predloženi i tačno napisani naslov teme, prijedlog mentora i podatak gdje će istraživanje biti obavljeno, tj. gdje će rad biti izrađen. Uz podatke o kandidatu treba upisati radno mjesto, broj telefona i e-mail adresu. Molba mora biti uredno datirana i svojeručno potpisana. Na dnu molbe ispisuje se sadržaj priloga u kojem se navode svi ostali dokumenti.

2. Obrazloženje teme
Obrazloženje teme sastoji se od sedam cjelina, a naslovljuje se kao "Obrazloženje teme", iza čega slijede prored i naslov rada. Ostalih šest cjelina obrazloženja teme navodi se taksativno.

Naslov rada
Kandidat treba pažljivo osmisliti naslov rada u saradnji s mentorom. Naslov se može opisati kao najsažetiji prikaz rada jer mora sa što manje riječi najbolje iskazati ciljeve istraživanja i očekivani naučno-stručni doprinos rada.

2.1. Ključne riječi

Iza naslova slijedi niz od tri do sedam ključnih riječi. Sve se ključne riječi upisuju u jednom pasus, pomoćne se ključne riječi od glavnih odvajaju zarezom, a ključne se riječi međusobno odvajaju tačka-zarezom. Navode se abecednim redom. Ključne riječi trebaju najbolje odraziti ciljeve istraživanja i očekivani naučno-stručni doprinos rada i većim dijelom moraju biti zastupljene ili prepoznatljive u naslovu rada.

Primjer pisanja naslova s ključnim riječima:
Prilog definisanju opterećenja kliznih ležišta dinamički neuravnoteženih mehanizama
Ključne riječi: dinamički neuravnoteženi mehanizmi; klizna ležišta; opterećenja
2.2. Prikaz problema
Kraći prikaz (dvije do tri stranice, ne manje od jedne i ne više od pet stranica) suštine problema koji se istražuje ili se predlaže za istraživanje - jesu li već takva istraživanja provedena, kada i gdje, u čemu su sličnosti i razlike, tko se sve time bavio i što su naučni timovi zaključili, zašto je važna takva vrsta istraživanja, kako nauka tumači probleme vezane uz to i takva istraživanja? Svi se navodi iz literature citiraju prema redoslijedu pojavljivanja, a u tekstu obrazloženja teme navode se brojem u srednjoj zagradi [1].

2.3. Cilj istraživanja
Kratko, precizno i tačno navesti cilj ili ciljeve istraživanja, tj. jasno oblikovati i izreći naučnu hipotezu istraživanja.

2.4. Okvirni plan istraživanja
Opisati očekivani plan rada u toku istraživanja s naglaskom na opisu proizvoda, procesa i/ili materijala koji će se obrađivati - iz koje se populacije i kako uzorkuju, na kojem i koliko velikom uzorku se izvode mjerenja i posmatranja, kako je i kada uzorak oblikovan i zašto, šta čini materijal istraživanja, kako je i kada prikupljen, i sl.

2.5. Metode istraživanja
Odrediti i opisati pokazatelje (varijable) koji će se mjeriti u tijeku istraživanja, kao i metode kojima će se ta mjerenja obaviti. Svi temeljni postupci rada moraju u ovoj cjelini biti navedeni, te tumačeni i obrazloženi ili popraćeni kraćim opisom i literaturnim navodom objavljenog rada u kojem su detaljno objašnjeni. Mjerni sistemi, uređaji i bitna pomoćna sredstva moraju biti jasno navedeni nazivom (proizvođačem, gradom i državom proizvodnje u zagradi iza naziva).
Kratko opisati kako će se prikupljati podaci, kojih će biti osobina i mjernih ljestvica, kojim statističkim postupcima će biti raščlanjeni i zašto. Neuobičajene statističke postupke treba opisati i citirati izvornim radovima. Može se navesti očekivana upotreba računarskih programa za obradu podataka.

2.6. Očekivani doprinos magistarskog rada razvoju nauke i tehnike
Jasno i kratko napisati šta se očekuje kao izvorni naučni doprinos ovog istraživanja nauci i tehnici, tj. koja je naučno-stručna opravdanost istraživanja.

2.7. Literatura
Reference čini popis literature na temelju koje je osmišljeno istraživanje i napisan prijedlog teme magistarskog rada. Literatura se obavezno navodi redoslijedom pojavljivanja u tekstu. U popisu se navode samo oni radovi koji su citirani u tekstu prijave teme i njihov broj ne bi trebao biti manji od sedam niti znatno veći od trideset navoda. Navodi moraju biti što je moguće novijeg datuma objave.
Reference treba pisati vrlo precizno, pridržavajući se svih pravila pisanja (redoslijed podataka, skraćivanje naziva i sl.). Ako izvor koji se citira ima do šest autora, onda se navode svi autori, a ako ima sedam i više autora, onda se navode prva tri autora i popis zaključuje s "i sur.". Stranice članaka u periodikama navode se obavezno. Stranice u knjigama u pravilu se navode, ali ne moraju u slučaju kad se tekst odnosi na cjelokupno izdanje te knjige. Reference završavaju tačkom.

Primjeri navođenja literaturnih izvora:
Članak u časopisu:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier.

Web stranica:
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007).

Knjiga:
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica.

 

 
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009