Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD)
Univerzitet u Sarajevu   |   Šumarski fakultet

Predavanja za predmet "Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD)"

v.prof.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2016/2017
Datum Tema Download prezentacije
23.02.
četvrtak
Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita
Osnovni ICT koncepti, hardware, software, računarske mreže  
PDF pdf, 1.3 MB
02.03.
četvrtak
Rasterska grafika (digitalizacija slike, modeli boja)
Formati datoteka za računarsku grafiku i pohranjivanje slike u računaru
PDF pdf, 2.2 MB
Vektorska grafika (prednosti, osnovni koncepti, koordinatni sistemi, primitivi)
Software za vektorsku grafiku
PDF pdf, 1.6 MB
09.03.
četvrtak
Osnove 2D CAD (AutoCAD interfejsi, verzije, Visual LISP, Ribbon)
2D CAD software (Karakteristike, univerzalni, namjenski i hibridni software)
PDF pdf, 1.2 MB
Korisnički interfejs AutoCAD-a
2D CAD terminologija (Unošenje koordinata, osobine objekata, pomoćne tehnike)
PDF pdf, 0.9 MB
16.03.
četvrtak
Blokovi, slojevi, osobine linija PDF pdf, 0.9 MB
23.03.
četvrtak
Parametarske krivulje, kotiranje PDF pdf, 0.9 MB
30.03.
četvrtak
Šrafiranje
CAD transformacije (skaliranje, rotacija, translacija, refleksija, kopiranje...)
PDF pdf, 1.0 MB
06.04.
četvrtak
Upotreba teksta u crtežu, štampanje crteža
Layout, model/paper space
PDF pdf, 1.0 MB
13.04.
četvrtak
Vježbe  
20.04.
četvrtak
Test I (teoretska provjera znanja - 2D grafika)  
27.04.
četvrtak
Osnove 3D modeliranja PDF pdf, 1.6 MB
04.05.
četvrtak
Tehnike 3D modeliranja  
11.05.
četvrtak
Software za 3D modeliranje
3D vizualizacija i rendering
PDF pdf, 1.0 MB
18.05.
četvrtak
Vježbe  
25.05.
četvrtak
Osnove GIS-a
CAD GIS integracija
PDF pdf, 1.1 MB
01.06.
četvrtak
Test II: Primjena stečenih znanja u oblasti projekata pejzažne arhitekture  
 
Sve prezentacije u jednoj datoteci (58 strana) PDF pdf, 7 MB

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je savladati korištenje informatičkih tehnologija u oblikovanju parkova i drugih urbanih zelenih površina korištenjem savremenih softverskih alata (CAD). Samostalno koristiti kompjuter u svim fazama oblikovanja parkova i tehničke dokumentacije, preko vizualizacije i prezentacije projekta.

Očekivani ishodi učenja:
Predmet obrađuje primjenu informatičkih tehnologija u oblikovanju parkovskog prostora, osposobljavanje studenata za 2D i 3D CAD (računarima podržano projektovanje). Ponuđena su znanja o osnovnim elementima kompjuterskog oblikovanja i prikaza, te multimedijalnog prezentiranja rezultata. Detaljno se obrađuju elementi izrade dokumentacije, elementi prikaza vegetacije i parkovskih elemenata, alati za multimedijalnu prezentaciju projekta na raznim medijima. Studenti se upoznaju s mogućnostima praktične primjene GIS (Geografskih informacionih sistema) u projektovanju, te integraciji CAD/GIS tehnologija.

Literatura:
1. Ervin, S. (2001): Landscape Modeling: Digital Techniques for Landscape Visualisation. McGraw-Hill, ISBN 0-07-135745-9.
2. Selma Rizvić: Kompjuterska grafika i multimedia, Arka Press Sarajevo 2004
3. Vidović, R. (2000): Digitalni krajolik – elementi vizualizacije. Magistarski rad, Arhitektonski fakultet, Zagreb
4. Lange, E. (2005): Visualization in Landscape and Environmental Planning: Technology and Applications. Spon Press, ISBN 0415305101.
5. Cantrell B., Michaels W. (2010): Digital Drawing for Landscape Architecture. Wiley, ISBN 0-470-40397-7

Kontakti:
v.prof.dr. Samir Lemeš: slemes@unze.ba
v.as.mr. Dino Hadžidervišagić: dinoh_sfsa@yahoo.com
Upute za izradu seminarskog rada:
Potrebno je uraditi CAD crtež parkovskog prostora prema zadatoj skici, i poslati ga na e-mail, najkasnije do 18.5.2017.
Obavezni elementi:
  • Definisani posebni slojevi za debele, tanke i isprekidane linije, simetrale, kote, tekst, šrafuru
  • Koristiti debljine linija od 0.5 i 0.25 mm, tipa Continuous, Hidden i Center
  • Crtati u mjerilu 1:1
  • Kotirati (na posebnom sloju) sve dimenzije neophodne za izradu parka prema crtežu
  • Šrafirati (na posebnom sloju) površine različitih namjena: travnjak, pješačke staze, ograde, zidane objekte, fontane, asfaltirane površine, popločane površine
  • Dati (na posebnom sloju) tekstualni opis najbitnijih elemenata crteža
  • Kreirati Layout za štampanje, formata A2, s okvirom od 10 mm od svih rubova papira i sa sastavnicom koja sadrži podatke o autoru (ime i prezime studenta, broj indeksa, fakultet, odsjek studija, datum, mjerilo)
  • U Layoutu dati tri prikaza (Viewport), i to jedan koji prikazuje cijeli park u odgovarajućem mjerilu i dva prikaza proizvoljno izabranih detalja u krupnijem mjerilu.

Način formiranja konačne ocjene:
5 bodova: redovno prisustvo nastavi (Prisustvo na 70% predavanja i vježbi: 2 boda)
15 bodova: seminarski rad (upotreba slojeva, definisanje debljine linija, mjerilo, kotiranje, šrafure, tekstualni opisi, layout, sastavnica, viewporti)
15 bodova: test I
15 bodova: test II
50 bodova: završni ispit
Postupak ispitivanja i ocjenjivanja:
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom, kako slijedi:
10 (A) – (izuzetan uspjeh, bez grešaka ili sa neznatnim greškama), nosi 95-100 bodova,
9 (B) – (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85–94 bodova,
8 (C) – (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75 –84 bodova,
7 (D) – (općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima), nosi 65 –74 bodova,
6 (E) – (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 55–64 bodova,
5 (F, FX) – (ne zadovoljava minimalne kriterije), manje od 55 bodova.
U slučaju da nijedan student ne postigne 95 bodova, što predstavlja minimum za ocjenu 10, skala iz prethodnog stava može se korigirati prema najboljem postignutom uspjehu, na prvom ispitnom roku.
Bodovi:
Max. bodovi 5 15 15 15 50 100 Ocjena Datum
Indeks Prisustvo Test 1 Test 2 Seminarski Ispit Ukupno
310/4750 5,00 8,85 11,25 13,80 23,00 61,90 6 22.6.2017
311/4648 5,00 9,00 15,00 13,50 45,00 87,50 9 22.6.2017
312/4748 5,00 10,20 15,00 15,00 50,00 95,20 10 22.6.2017
313/4476 5,00 0,00       5,00    
314/4753 5,00 5,85 15,00 12,80 16,00 54,60 5  
315/4749 5,00 7,50 15,00 13,65 37,00 78,15 8 22.6.2017

Korisni linkovi:
- Autodesk Knowledge Network
- Tutorijali za AutoCAD 2010 (www.ic.ims.hr)
- Mycadsite
- Cadalyst
- CADDigest
- Tutorial 45
- Ellen Finkelstein AutoCAD tips
- 12CAD
- CAD notes
- Computer Aided Design & Manufacturing
- CADTutor
- CAD setter out
- CAD Oasis
- Garden Planner (online garden design)
- A360 (CAD u oblaku)
- Autodesk (besplatan download za studente):
Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 29.06.2017