Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Industrijski dizajn (2007/2008)

Seminarski radovi

Seminarski rad iz predmeta "Industrijski dizajn" je koncipiran tako da moe predstavljati podlogu za razradu tehnologije za novi proizvod. Sastoji se iz pisanog elaborata i Powerpoint prezentacije i predaje se iskljuivo u elektronskom obliku.

Teme za seminarske radove

1. Dizajn sklopivog stola za laptop raunar
2. Dizajn igrake-kolica za djecu od 3 do 6 godina
3. Dizajn pokretnog i podesivog nosaa za multimedijalni projektor
4. Dizajn pogonskog mehanizma za daljinsko zatvaranje kapije

Kalendar aktivnosti:

Datum Opis aktivnosti
27.02.2008 Definisanje timova, izbor teme, opis problema i postupak izrade projekta
05.03.2008 Analiza postojeih proizvoda na tritu, patenti, trademark, cijene
12.03.2008 Priprema podataka za projekat, konceptualna skica, funkcionalna matrica, lista zahtjeva
19.03.2008 Izbor materijala, mehanike osobine materijala, definisanje osnovnih dimenzija
26.03.2008 Definisanje izgleda komponenti, podjela zadataka u timu
02.04.2008 Analiza optereenja, izbor pogona, procjena cijene izrade
09.04.2008 Poetni 3D dizajn komponente
16.04.2008 Analiza naprezanja i dimenzionisanje komponente
23.04.2008 Sastavljanje 3d modela komponenti u sklop i vizualizacija
30.04.2008 Izrada dokumentacije - izvjetaja o projektu
07.05.2008 Izrada dokumentacije - izvjetaja o projektu
14.05.2008 Izrada dokumentacije - izvjetaja o projektu
21.05.2008 Priprema prezentacije
28.05.2008 Prezentacija projekta

Upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada (i rezultat timskog rada, u sluaju kad vie studenata radi jednu temu).
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veliine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veliine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime(na) autora, rezime (do 80 rijei), kljune rijei, uvod sa pregledom aktuelnih istraivanja u podruju tematike rada, razrada teme, zakljuci i spisak koritenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadraj (slika, reenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora oznaiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloenog spiska literature. Primjer navoenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimovi-Uzunovi N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom tampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 5 do 15 minuta.

Rok za predaju seminarskog rada je 27.5.2008.

Sistem ocjenjivanja

Zadatak Bodovi
Estetski izgled i potovanje uputa za grafiku opremu rada 10
Obavezni elementi rada 10
Pravopis i struna terminologija 10
Adekvatne ilustracije (veliina, kvalitet, originalnost) 20
Aktuelnost podataka 10
Koritenje veeg broja razliitih izvora 10
Koritenje izvora na stranim jezicima 10
Kvalitet prezentacije 20

Skala za bodovanje seminarskog rada:
Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Sistem ocjenjivanja

Student Tema (pdf download) Bodovi Ocjena
Karivan Mladen Razvoj mjenjaa smjera kretanja 100 10
Trako Muamer 100 10
Alagi Munever Dizajn stola za laptop 66 7
Habibovi Elvis 66 7
Nezo Nermina 66 7
Beirovi Ajla Dizajn kande za podizanje tereta 100 10


Kako projekti u stvarnosti funkcioniu:

Ovako naruilac objasni ta mu je potrebno:
Voa projekta to ovako shvati:

Analitiar ovako dizajnira rjeenje:

Ovako programer napie program:

Beta testeri programa dobiju ovo:

Poslovni konsultant projekat ovako opie
:

Dokumentacija koja se isporui uz proizvod:

Na terenu se instalira ovo
:

Ovako se obino naplati:

Ovakva bude podrka
:

Marketing ovako reklamira proizvod
:

Rok isporuke
:

Klijentu je u stvari trebalo ovo
:

Kad klijent sam pokua otkriti kako to radi
:

Postoji i plan za sluaj nesree
:

Ima i "Open source" verzija
:

Kad se proizvod optereti
:

Naravno, rade se zakrpe i nadogradnje
:
Webmaster | Aurirano 04/14/2009