Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD)
Univerzitet u Sarajevu   |   Šumarski fakultet

Predavanja za predmet "Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD)"

v.prof.dr. Samir Lemeš <slemes@unze.ba>
akademska godina 2018/2019
Datum Tema Download prezentacije
9.10. Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita
Osnovni ICT koncepti, hardware, software, računarske mreže
PDF pdf, 1.1 MB
Rasterska grafika (digitalizacija slike, modeli boja)
Formati datoteka za računarsku grafiku i pohranjivanje slike u računaru
PDF pdf, 1.3 MB
16.10. Vektorska grafika (prednosti, osnovni koncepti, koordinatni sistemi, primitivi)
Software za vektorsku grafiku
PDF pdf, 3.1 MB
Osnove 2D CAD (AutoCAD interfejsi, verzije, Visual LISP, Ribbon)
2D CAD software (Karakteristike, univerzalni, namjenski i hibridni software)
PDF pdf, 2.3 MB
23.10. Upoznavanje sa korisničkim interfejsom aktuelne verzije AutoCAD-a
2D CAD terminologija (Unošenje koordinata, osobine objekata, pomoćne tehnike)
PDF pdf, 0.9 MB
30.10. Slojevi, vrste i osobine linija
Osnovni pojmovi i tehnike kotiranja crteža
PDF pdf, 1.3 MB
6.11. Osnovni pojmovi i tehnike šrafiranja
Upotreba teksta u crtežu, osobine teksta, uređivanje teksta
PDF pdf, 1.0 MB
13.11. CAD transformacije (skaliranje, rotacija, translacija, refleksija, kopiranje, višestruke kopije...) PDF pdf, 1.0 MB
20.11. vježbe  
27.11. Štampanje crteža, layout, viewport, model/paper space PDF pdf, 1.0 MB
4.12. Prvi parcijalni ispit
(praktična provjera vještine izrade 2D CAD crteža)
 
11.12. Osnove 3D modeliranja
Tehnike 3D modeliranja
PDF pdf, 1.6 MB
18.12. Software za 3D modeliranje
3D vizualizacija i rendering, sjenčenje
PDF pdf, 1.0 MB
25.12. CAD GIS integracija
Primjeri implementacije
PDF pdf, 1.1 MB
1.1. Nova godina  
8.1. Primjena stečenih znanja u oblasti projekata pejzažne arhitekture – 3D modeliranje i vizualizacija  
15.1. Drugi parcijalni ispit
(praktična provjera vještine 3D modeliranja)
 
 
Sve prezentacije u jednoj datoteci (58 strana) PDF pdf, 14 MB

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Cilj predmeta:
Savladati korištenje informatičkih tehnologija u oblikovanju parkova i drugih urbanih zelenih površina korištenjem savremenih softverskih alata (CAD). Samostalno koristiti računar u svim fazama oblikovanja parkova, od modeliranja i izrade tehničke dokumentacije do vizualizacije i prezentacije projekta.

Očekivani ishodi učenja:
Student koji uspješno ispuni obaveze iz ovog predmeta:
 • poznaje vrste, namjenu i osobine hardvera i softvera za računarsku grafiku, razumije pojmove u rasterskoj i vektorskoj grafici, poznaje tehnike 2D crtanja i 3D modeliranja pomoću računara.
 • sposoban je samostalno koristiti komercijalne CAD alate za izradu tehničke dokumentacije: geometrijsko modeliranje, upotreba slojeva, manipulacija objektima, kotiranje i šrafiranje crteža, uređivanje teksta u CAD crtežu, priprema za štampu.
 • može koristiti GIS podloge za CAD projektovanje kroz integraciju CAD i GIS podataka.
 • sposoban je vršiti razmjenu digitalnih podataka različitih formata i verzija.

RGGMObavezna literatura:
1. Lemeš S. (2017): Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, Univerzitet u Zenici

Dopunska literatura:

2. Cantrell B., Michaels W. (2010): Digital Drawing for Landscape Architecture. Wiley, ISBN 0-470-40397-7
3. Gindis E. (2012): Up and running with AutoCAD 2012. 2D drawing and modeling. Academic Press, ISBN 978-0-12-387683-6
4. Tal D. (2009): Google Sketchup for site design : a guide to modeling site plans, terrain, and architecture. Wiley, ISBN 978-0-470-34525-2
5. Bishop I.D., Lange E. (2005): Visualization in Landscape and Environmental Planning: Technology and Applications. Taylor & Francis, ISBN 978-0-415-30510-5

Kontakti:
v.prof.dr. Samir Lemeš: slemes@unze.ba
Upute za izradu seminarskog rada:
Potrebno je uraditi CAD crtež parkovskog prostora prema zadatoj skici, i poslati ga na e-mail, najkasnije do 18.12.2018.
Obavezni elementi:
 • Definisani posebni slojevi za debele, tanke i isprekidane linije, simetrale, kote, tekst, šrafuru
 • Koristiti debljine linija od 0.5 i 0.25 mm, tipa Continuous, Hidden i Center
 • Crtati u mjerilu 1:1
 • Kotirati (na posebnom sloju) sve dimenzije neophodne za izradu parka prema crtežu
 • Šrafirati (na posebnom sloju) površine različitih namjena: travnjak, pješačke staze, ograde, zidane objekte, fontane, asfaltirane površine, popločane površine
 • Dati (na posebnom sloju) tekstualni opis najbitnijih elemenata crteža
 • Kreirati Layout za štampanje, formata A2, s okvirom od 10 mm od svih rubova papira i sa sastavnicom koja sadrži podatke o autoru (ime i prezime studenta, broj indeksa, fakultet, odsjek studija, datum, mjerilo)
 • U Layoutu dati tri prikaza (Viewport), i to jedan koji prikazuje cijeli park u odgovarajućem mjerilu i dva prikaza proizvoljno izabranih detalja u krupnijem mjerilu.

Postupak ispitivanja i ocjenjivanja:
Prvi parcijalni ispit je praktični zadatak kreiranja 2D CAD datoteke, koristeći različite geometrijske likove, slojeve, različite vrste i debljine linija, šrafuru i kotiranje. Svaki element CAD datoteke se ocjenjuje bodovima. Maksimalni mogući broj bodova na prvom parcijalnom ispitu je 20.
Drugi parcijalni ispit sastoji se od kreiranja 3D modela terena ili parkovskog mobilijara koji sadrži parametarske krivulje i pravilna geometrijska tijela, koristeći tehnike 3D modeliranja. Na osnovu 3D modela, treba odrediti zapreminu 3D modela i izmjeriti udaljenosti zadatih tačaka na modelu. Od 3D modela treba izraditi tehnički crtež sa obaveznim elementima 2D grafike (slojevi, pogled, presjek, detalji, šrafure, kote, sastavnica). Svaki element CAD datoteke se ocjenjuje bodovima. Maksimalni mogući broj bodova na drugom parcijalnom ispitu je 20.
Ako student za urađeni seminarski rad i provjere znanja tokom semestra osvoji broj bodova koji zadovoljava uslove za prolaznu ocjenu, takvom studentu se može upisati prolazna ocjena bez obaveze polaganja završnog ispita, ako se student za to izjasni.
Završni ispit sadrži niz od 40 teoretskih pitanja koja pokrivaju oblasti obrađene na predavanjima. Na svako pitanje su ponuđena 4 odgovora, od kojih je jedan tačan. Za svaki zaokružen tačan odgovor student dobije po jedan bod. Maksimalni mogući broj bodova na završnom ispitu je 40. Ako student nije zadovoljan brojem bodova osvojenih na parcijalnim ispitima, na završnom ispitu pored teoretske provjere znanja može ponovo raditi i jedan ili dva praktična zadatka, ali se u tom slučaju poništavaju bodovi osvojeni na parcijalnim ispitima za oblast koju student želi ponovo raditi. Praktični zadaci na završnom ispitu nose isti broj bodova kao i parcijalni ispiti.
Parcijalni ispiti i završni ispit moraju biti urađeni samostalno i bez postavljanja pitanja u vrijeme testiranja. Dozvoljeno je korištenje literature, ali je vrijeme za izradu zadatka unaprijed ograničeno.
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom, kako slijedi:
10 (A) – (izuzetan uspjeh, bez grešaka ili sa neznatnim greškama), nosi 95-100 bodova,
9 (B) – (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85–94 bodova,
8 (C) – (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75 –84 bodova,
7 (D) – (općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima), nosi 65 –74 bodova,
6 (E) – (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 55–64 bodova,
5 (F, FX) – (ne zadovoljava minimalne kriterije), manje od 55 bodova.
U slučaju da nijedan student ne postigne 95 bodova, što predstavlja minimum za ocjenu 10, skala iz prethodnog stava može se korigirati prema najboljem postignutom uspjehu, na prvom ispitnom roku.
Način formiranja konačne ocjene:
20 bodova: Angažman na nastavi - Seminarski rad
20 bodova: Prvi parcijalni ispit – praktični zadatak (2D grafika)
20 bodova: Drugi parcijalni ispit – praktični zadatak (3D grafika)
40 bodova: Završni ispit (teoretska provjera znanja)
Bodovi:
Max. bodovi 20,0 20,0 20,0 40,0 100,0 Ocjena Datum
Indeks Seminarski rad 1. parc. ispit 2. parc. ispit Završni ispit Ukupno
337/4997 0,0 17,5   22,0 39,5    
373/4995 20,0 19,5 18,0 29,0 86,5 9 29/1/19
374/4994 19,0 20,0 20,0 33,0 92,0 9 29/1/19
375/4849 18,0 19,0 18,0 32,0 87,0 9 29/1/19
376/4743 12,0 18,0 20,0 29,0 79,0 8 29/1/19
385/4658 19,0 19,0 18,0 29,0 85,0 9 29/1/19
386/4842 17,0 18,5 18,0 35,0 88,5 9 29/1/19

Seminarski radovi:
  Slojevi, osobine linija Upotreba slojeva, linija i geometrije Skaliranje Kotiranje Šrafura Tekst Layout Sastavnica Ukupno bodova
Max. bodovi 2 2 2 4 3 2 3 2 20,0
337/4997                 0,0
373/4995 2 2 2 4 3 2 3 2 20,0
374/4994 2 2 2 3 3 2 3 2 19,0
375/4849 2 2 2 3 3 1 3 2 18,0
376/4743 2 2 2 0 2 0 2 2 12,0
385/4658 2 2 2 3 3 2 3 2 19,0
386/4842 2 2 2 3 2 2 2 2 17,0

Korisni linkovi:
- Autodesk Knowledge Network
- Tutorijali za AutoCAD 2010 (www.ic.ims.hr)
- Mycadsite
- Cadalyst
- CADDigest
- Tutorial 45
- Ellen Finkelstein AutoCAD tips
- 12CAD
- CAD notes
- Computer Aided Design & Manufacturing
- CADTutor
- CAD setter out
- CAD Oasis
- Garden Planner (online garden design)
- A360 (CAD u oblaku)
- Autodesk (besplatan download za studente):
Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 26.02.2019