Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Metod konačnih elemenata (2007/2008)

Pitanja za usmeni ispit

 1. Osnovni koraci u MKE
 2. Postupci određivanja matrice krutosti
 3. Koordinatni sistemi
 4. Opterećenje u MKE
 5. Primjena MKE
 6. Postupak određivanja matrice krutosti za element opruge (uslovi za oprugu)
 7. Funkcija pomjeranja
 8. Globalna matrica krutosti
 9. Granični uslovi
 10. Princip minimuma potencijalne energije
 11. Veza napona, deformacije, uslov kompatibilnosti (objasniti)
 12. Postupak formiranja matrice krutosti štapa
 13. Aproksimativne funkcije za štap
 14. Transformacione matrice za štap u ravni i prostoru
 15. Oslonci
 16. Rešetke
 17. Od čega zavisi veličina globalne matrice krutosti rešetke
 18. Postupak računanja rešetke po MKE
 19. Tačnost rješenja dobivenih u MKE
 20. Šta je Galerkinova metoda reziduala
 21. Razlika između matrice krutosti grede i štapa
 22. Okviri u ravni - jednačina elementa grede
 23. Razlika između prostornih i ravanskih ramova
 24. Ravno naponsko i ravno deformaciono stanje, matrica [D]
 25. Matrica krutosti i jednačina ravnog trokutnog elementa (5.70)
 26. Veza pomjeranja i deformacije u ravni
 27. Površinske sile i sile sopstvene težine
 28. Modeliranje ravanskih problema (diskretizacija, simetrija, oblik, materijal, opterećenje)
 29. Konvergencija rješenja
 30. Vrste elemenata (u ravni)
 31. Šta su izoparametarski elementi
 32. 3D elementi - tetraedar
 33. Paskalov tetraedar
Webmaster | Ažurirano 07/01/2008