Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Mjerna tehnika (odsjek "Proizvodni biznis")
Univerzitet u Zenici  |   Politehnički fakultet  |  Katedra za automatizaciju i metrologiju

Predavanja iz predmeta "Mjerna tehnika"
v.prof.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2017/2018
Cilj predmeta:
− Upoznati studente sa osnovnim pojmovima iz mjerne tehnike
− Mjerenje geometrijskih i mehaničkih veličina
− Upoznati studente s postupcima kalibracije mjernih uređaja i podešavanja tehničkih sistema
Kompetencije (ishodi učenja):
Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
− Koriste uređaje za mjerenje geometrijskih i mehaničkih veličina
− Poznaju i razumiju principe rada mjernih senzora
− Vrše mjerenja geometrijskih i mehaničkih veličina
− Razumiju i koriste postupke kalibracije mjernih uređaja
Program predmeta:
Uvod, termini i definicije. Ciljevi i područja metrologije, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, sljedivost. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja. Mjerni pretvarači. Mjerenje temperature, mase i sile, vremena i frekvencije, dužine, rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Mjerenje pritiska i protoka fluida. Mjerenje vibracija. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM. Obrada rezultata mjerenja. Kalibracija.
Datum Tema
srijeda 21.2. 1. UVOD
1.1. Metrologija-nauka o mjerenju i njen značaj
1.2. Zadaci i podjela metrologije
1.3. Historijski razvoj mjerenja i jedinica mjernih veličina
1.4. Međunarodni sistem mjernih jedinica - SI sistem
1.5. VIM i osnovni termini u metrologiji
srijeda 28.2. 2. MJERENJE FIZIČKIH VELIČINA
2.1. Principi mjerenja i kontrole
2.2. Podjela metoda i sredstava mjerenja
2.3. Mjerni sistemi
srijeda 7.3. 2.4. Električna mjerenja neelektričnih veličina
3. MJERNA NESIGURNOST
3.1. Uvod u mjernu nesigurnost
3.2. Analiza grešaka mjerenja
3.3. Obrada rezultata mjerenja
srijeda 14.3. 3.4. Uzroci mjerne nesigurnosti i pojave grešaka
3.5. GUM i procedure određivanja mjerne nesigurnosti
srijeda 21.3. 4. SENZORI
4.1. Uvod
4.2. Klasifikacija senzora
4.3. Fizikalni pricipi rada senzora
4.4. Vrste senzora veličina
4.5. Prijenos i registracija mjerenih veličina
srijeda 28.3. 5. MJERENJE TEMPERATURE
5.1. Opći pojmovi u mjerenju temperature
5.2. Vrste termometara
5.3. Termometri zračenja
5.4. Specijalne metode mjerenja temperature
5.5. Kontrola i kalibriranje termometara
6. MJERENJE UGAONE BRZINE I BROJA OBRTAJA
6.1. Uvod
6.2. Mjerenje ugaone brzine pomoću tahometara
6.3. Senzori ugaone brzine
srijeda 4.4. 7. MJERENJE OBRTNOG MOMENTA I SNAGE
7.1. Uvod
7.2. Mjerenje obrtnog momenta pomoću mjernih traka
7.3. Mjerenje obrtnog momenta pomoću induktivnog senzora
7.4. Mjerenje obrtnog momenta mehaničkim torziometrom sa stroboskopskim indikatorom
7.5. Mjerenje obrtnog momenta mehaničkim dinamometrima
7.5. Transmisioni dinamometri
7.6. Mjerenje snage pomoću kočnica
7.7. Ostali načini mjerenja obrtnog momenta i snage
8. MJERENJE VIBRACIJA
8.1. Uvod
8.2. Uzroci pojave vibracija
8.3. Mjerni lanac za mjerenje vibracija
8.4. Kriteriji za ocjenu dozvoljenih vibracija mašina i uređaja
8.5. Uklanjanje vibracija uravnoteženjem
8.6. Dinamička ispitivanja
srijeda 11.4. 9. AKUSTIČKA MJERENJA
9.1. Uvod
9.2. Postavke o zvuku
9.3. Instrumenti, metode i standardi za mjerenje buke
10. MJERENJE PRITISKA
10.1. Uvod
10.2. Instrumenti za mjerenje pritiska
10.3. Senzori pritiska
srijeda 18.4. 11. MJERENJE SILE
11.1. Uvod
11.2. Instrumenti i uređaji za mjerenje sile
11.3. Kalibriranje dinamometara
11.4. Mjerni lanac za mjerenje mase
srijeda 25.4. 14. KOORDINATNA METROLOGIJA
14.1. Principi koordinatne metrologije
14.2. Koordinatne mjerne mašine
srijeda 2.5. Međunarodni praznik rada
srijeda 9.5. 14.3. Mjerenje na koordinatnoj mjernoj mašini
14.4. Mjerna nesigurnost
14.5. Primjena koordinatne metrologije
srijeda 16.5. Prezentacije seminarskih radova
srijeda 23.5. Prezentacije seminarskih radova
srijeda 30.5. Prezentacije seminarskih radova

Skripta

Skripta "Mjerna tehnika" prof.dr. Nermine Zaimović-Uzunović (Mašinski fakultet u Zenici, 2006) dostupna je za download na ovom linku (pdf, 38 MB).
Download Latest Adobe ReaderSkripta je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz mjerne tehnike. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu slemes@unze.ba.
No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 9.5.2018.

Sistem ocjenjivanja

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20

Ocjene

Indeks Tema Rad Bodovi seminarskog rada Seminarski rad Zadaci sa vježbi Završni ispit Σ Zaključna ocjena
a b c d e f g h Σ 30% 30% 40% 100%
    Seminarski rad                            

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Prethodne akademske godine:

2016/2017  |
Webmaster | Ažurirano 19.02.2018