Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Operativni sistemi i mreže
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Operativni sistemi i mreže"
doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2010/2011
Datum Tema Download prezentacije
24.2. Uvod  
Uvod u operativne sisteme PDF pdf, 450 kB
3.3. Command Prompt PDF pdf, 254 kB
MS Windows PDF pdf, 161 kB
10.3. Linux PDF pdf, 184 kB
Linux PDF pdf, 170 kB
17.3. TEST 1 rezultati...
24.3. Uvod u računarske mreže PDF pdf, 266 kB
Mrežni hardware PDF pdf, 412 kB
31.3. Bežične mreže PDF pdf, 423 kB
Klijent-server PDF pdf, 258 kB
7.4. TCP/IP PDF pdf, 126 kB
DNS PDF pdf, 116 kB
14.4. TEST 2 rezultati...
21.4. E-mail PDF pdf, 99 kB
HTTP, FTP PDF pdf, 496 kB
28.4. Multimedia PDF pdf, 222 kB
Internet 2 PDF pdf, 194 kB
5.5. Računarska sigurnost PDF pdf, 60 kB
ISP PDF pdf, 82 kB
12.5. TEST 3 rezultati...
19.5. Prezentacije seminarskih radova 8:15 Bešir Amira,
       Bešo Emin, Bjelobrković Damir
9:15 Čorić Benina,
       Ćukle Adnan, Delibašić Amina
10:15 Fazlić Mevla, Goran Belma,
       Hodžič Mirza, Hrnjić Samir
26.5. Prezentacije seminarskih radova 8:15 Kadrić Edina, Kasumović Azra,
       Kasumović Belma, Krivokapa Emina
9:15 Kubat Admira, Ljubunčić Vildana,
       Mešanović Emrah, Muslija Mersiha
10:15 Nurković Šejla, Palić Minela,
       Sivac Ahmed, Ćehajić Mirnesa
2.6.    
9.6. Prezentacije seminarskih radova 8:15 Spahić Adis, Stupar Merim,
       Šabanović Arnela, Šabović Maida
9:15 Šahman Nađa, Šantić Marija,
       Šarić Kanita, Šehić Nedžada
10:15 Šušnjara Nevenka, Taletović Semir,
       Varupa Vedad

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova i ocjene:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova (ocjena) Ocjena seminarskog rada Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Bešir Amira 23 5 18 5 45 9 86 (6) 8 7
Bešo Emin 36 8 38 8 38 8 112 (8) 10 9
Bjelobrković Damir 18 5 36 8 33 7 87 (6) 7 7
Čorić Benina 38 8 14 5 37 8 89 (6) 7 7
Ćehajić Mirnesa 32 7 14 5 36 8 82 (6) 8 7
Ćukle Adnan 31 7 22 5 36 8 89 (6) 6 6
Delibašić Amina 39 8 21 5 41 9 101 (7) 8 8
Fazlić Mevla 36 8 11 5 35 7 82 (6) 6 6
Goran Belma 19 5 22 5 41 9 82 (6) 9 8
Hodžić Mirza 27 6 27 6 28 6 82 (6) 7 7
Hasanbašić Elvedin 26 6 18 5 34 7 78 (6) 7 7
Hrnjić Samir 31 7 24 5 36 8 91 (7) 10 9
Kadrić Edina 41 79 36 8 44 9 121 (9) 10 10
Kasumović Azra 25 5 23 5 30 6 78 (6) 10 8
Kasumović Belma 35 7 36 8 44 9 115 (8) 8 8
Krivokapa Emina 22 5 27 6 44 9 93 (7) 8 8
Kubat Admira 25 5 34 7 37 8 96 (7) 7 7
Ljubunčić Vildana 28 5 24 5 38 8 90 (6) 8 7
Mešanović Emrah 29 6 35 7 26 6 90 (6) 8 7
Muslija Mersiha 25 5 24 5 41 9 90 (6) 7 7
Nurković Šejla 27 6 26 6 42 9 95 (7) 8 8
Palić Minela 25 5 36 8 29 6 90 (6) 10 8
Sivac Ahmed 29 6 37 8 37 8 103 (7) 10 9
Spahić Adis 36 8 32 7 31 7 99 (7) 9 8
Stupar Merim 33 7 24 5 33 7 90 (6) 10 8
Šabanović Arnela 30 6 33 7 43 9 106 (8) 10 9
Šabović Maida 29 6 24 5 43 9 96 (7) 10 9
Šahman Nađa 33 7 33 7 29 6 95 (7) 8 8
Šantić Marija 22 5 32 7 40 8 94 (7) 8 8
Šarić Kanita 36 8 25 5 29 6 90 (6) 6 6
Šehić Nedžada 33 6 5 5 8 5 46 6  
Šušnjara Nevenka 39 8 27 6 40 8 106 (8) 6 7
Taletović Semir 21 5 32 7 39 8 92 (7) 6 7
Varupa Vedad 32 7 33 7 27 6 92 (7) 8 8


Skala za bodovanje (ukupni broj bodova sva 3 testa):

Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Upute za izradu seminarskog rada:

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz operativnih sistema ili računarskih mreža. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu slemes@mf.unze.ba.
No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 5 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 12.5.2011.

Sistem ocjenjivanja

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20


Skala za bodovanje (ukupni broj bodova za seminarski rad):

Bodovi 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

- Datotečni sistemi (file systems)
- Proces podizanja sistema (system boot)
- Procesi
- Niti (threads)
- Sinhronizacija procesa
- Virtualna memorija
- RAID tehnologija
- System restore
- Boot menadžeri
- Linux shells
- Virtualne mašine
- Mrežni protokoli
- IP V4 adresiranje
- IP V6 adresiranje
- Referentni sistemi (OSI, TCP/IP)
- Bežične komunikacije
- Wi-fi povezivost mobilnih telefona
- Sigurnost Wi-fi mreža
- Wimax
- Bluetooth
- Subnet maske
- DNS
- DDOS
- Portovi
- HTML verzije
- Računarski virusi
- Spyware
- Hoax mailovi
- Firewall
- ...

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Sistem ocjenjivanja Bodovi Ocjena
a b c d e f g h
Bešir Amira Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 6 7 10 0 20 71 8
Bešo Emin Wimax Seminarski rad Prezentacija 9 10 10 20 10 10 10 20 99 10
Bjelobrković Damir Wi-Fi povezivost mobilnih telefona Seminarski rad Prezentacija 7 6 5 18 10 5 0 15 66 7
Čorić Benina Bežične mreže Seminarski rad Prezentacija 8 10 8 8 9 10 10 5 68 7
Ćehajić Mirnesa Referentni sistemi Seminarski rad Prezentacija 7 8 7 18 8 10 0 15 73 8
Ćukle Adnan Antivirusi Seminarski rad Prezentacija 9 8 0 5 8 10 0 15 55 6
Delibašić Amina Elektronička pošta Seminarski rad Prezentacija 8 10 4 10 7 10 10 18 77 8
Fazlić Mevla Referentni sistemi Seminarski rad Prezentacija 7 6 7 7 8 6 0 10 51 6
Goran Belma Wimax Seminarski rad Prezentacija 9 9 9 15 10 10 10 15 87 9
Hasanbašić Elvedin Proces podizanja sistema Seminarski rad Prezentacija 7 7 9 15 5 7 0 10 60 7
Hodžić Mirza Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 7 6 7 10 8 10 0 15 63 7
Hrnjić Samir System restore Seminarski rad Prezentacija 9 8 8 20 10 10 10 20 95 10
Kadrić Edina Kućno umrežavanje računara Seminarski rad Prezentacija 8 8 9 20 9 10 10 20 94 10
Kasumović Azra Mrežni protokoli Seminarski rad Prezentacija 8 10 9 20 10 10 10 20 97 10
Kasumović Belma Bežične komunikacije Seminarski rad Prezentacija 7 8 7 18 10 10 0 20 80 8
Krivokapa Emina Virtuelna memorija Seminarski rad Prezentacija 8 8 8 10 8 10 10 10 72 8
Kubat Admira Antivirusi i antivirusni sistemi Seminarski rad Prezentacija 7 10 6 5 6 10 0 18 62 7
Ljubunčić Vildana Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 8 8 10 20 8 0 0 20 74 8
Mešanović Emrah Računarske mreže Seminarski rad Prezentacija 10 8 8 20 8 10 0 15 79 8
Muslija Mersiha Mrežni hardver i softver Seminarski rad Prezentacija 7 6 7 15 5 10 0 10 60 7
Nurković Šejla Bluetooth Seminarski rad Prezentacija 8 8 8 18 9 10 0 15 76 8
Palić Minela Bluetooth Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 20 10 10 10 20 100 10
Sivac Ahmed Računarski haking Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 20 10 10 10 20 98 10
Spahić Adis Wi-fi mreže i sigurnost wi-fi mreža Seminarski rad Prezentacija 5 10 7 18 10 10 10 18 88 9
Stupar Merim Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 8 8 9 20 10 10 10 19 94 10
Šabanović Arnela Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 20 9 10 10 15 92 10
Šabović Maida System Restore Seminarski rad Prezentacija 8 8 9 18 10 10 10 18 91 10
Šahman Nađa Referentni sistemi Seminarski rad Prezentacija 8 10 9 15 8 10 0 15 75 8
Šantić Marija Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 8 10 7 18 8 10 0 18 79 8
Šarić Kanita Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 7 8 7 15 7 0 0 10 54 6
Šehić Nedžada Bežične komunikacije Seminarski rad Prezentacija 6 6 7 15 8 0 0 15 57 6
Šušnjara Nevenka Bežična komunikacija Seminarski rad Prezentacija 6 6 7 10 8 10 0 12 59 6
Taletović Semir Osnovne komponente računara Seminarski rad Prezentacija 5 4 8 15 5 0 0 15 52 6
Varupa Vedad Komunikacija s računarom pomoću komandne linije Seminarski rad Prezentacija 6 10 5 18 5 10 0 18 72 8

Informatički časopisi

- INFO
- BUG
- Mreža
- VIDI
- PC CHIP
- Mikro PC World

Ostali linkovi

- MS Live@Edu portal Univerziteta u Zenici
- Udruženje linux korisnika u BiH
- Cisco akademija Zenica
- Cisco akademija Sarajevo
- Cisco akademija Tuzla
- Cisco akademija Mostar

Prethodne akademske godine:

2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Webmaster | Ažurirano 02/28/2012