Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Operativni sistemi i mreže
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Operativni sistemi i mreže"
doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2011/2012
Datum Tema Download prezentacije
utorak 6.3. Uvod  
Uvod u operativne sisteme PDF pdf, 330 kB
utorak 13.3. Command Prompt PDF pdf, 254 kB
MS Windows PDF pdf, 161 kB
utorak 20.3. Linux PDF pdf, 184 kB
Linux PDF pdf, 170 kB
srijeda 21.3. TEST 1 rezultati...
utorak 27.3. Uvod u računarske mreže PDF pdf, 266 kB
Mrežni hardware PDF pdf, 412 kB
utorak 3.4. Bežične mreže PDF pdf, 423 kB
Klijent-server PDF pdf, 258 kB
utorak 10.4. TCP/IP PDF pdf, 126 kB
DNS PDF pdf, 116 kB
utorak 17.4. E-mail PDF pdf, 99 kB
HTTP, FTP PDF pdf, 496 kB
srijeda 18.4. TEST 2 rezultati...
utorak 24.4. Multimedia PDF pdf, 222 kB
Internet 2 PDF pdf, 194 kB
utorak 1.5.    
utorak 8.5. Računarska sigurnost PDF pdf, 60 kB
ISP PDF pdf, 82 kB
srijeda 9.5. TEST 3 rezultati...
utorak 15.5. Prezentacije seminarskih radova  
utorak 22.5. Prezentacije seminarskih radova  
utorak 29.5. Prezentacije seminarskih radova  
utorak 5.6.    
ponedjeljak 11.6. Prezentacije seminarskih radova  

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova i ocjene:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni
broj
bodova
Ocjena testova Ocjena seminarskog
rada
Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Bodovi
(max 50)
Bodovi
(max 50)
Arnautović Mevludin 32 27 43 102 7 7 7
Bagarić Julijana 39 36 44 119 8 7 8
Baručija Kenan 40 28 41 109 8 10 9
Bašić Fatima 45 37 44 126 9 9 9
Bešo Merima 35 26 41 102 7 8 8
Buljubašić Erna 38 26 39 103 7 8 8
Čajdin Junus 33 0 45 78 6 7 7
Đulan Emrah 37 27 44 108 8 8 8
Hadžić Mujo              
Horić Sead 37 26 35 98 7 7 7
Kasumović Redžiba 40 39 45 124 9 8 9
Kasumović Sabaheta 37 30 39 106 8 8 8
Kasumović Zineta 38 30 41 109 8 10 9
Mahovkić Nejra 38 18 40 96 7 9 8
Mujaković Romujana              
Muslić Adisa 40 29 44 113 8 9 9
Pajić Merhunisa 40 37 45 122 9 9 9
Pašalić Ernasa              
Peskić Eniz 31 12 42 85 6 8 7
Pojskić Bakir 36 25 44 105 7 9 8
Prijić Aldin 38 24 40 102 7 7 7
Terzić Jasmin 25 17 34 76 6 7 7
Torlak Amina 39 28 39 106 8 9 9
Uzunović Mersad 39 19 37 95 7 9 8
Varupa Amra 40 40 45 125 9 10 10
Zolota Bakir 34 21 39 94 7 6 7


Skala za bodovanje (ukupni broj bodova sva 3 testa):

Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Upute za izradu seminarskog rada:

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz operativnih sistema ili računarskih mreža. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu slemes@mf.unze.ba.
No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 5 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 12.5.2011.

Sistem ocjenjivanja

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20


Skala za bodovanje (ukupni broj bodova za seminarski rad):

Bodovi 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

- Datotečni sistemi (file systems)
- Proces podizanja sistema (system boot)
- Procesi
- Niti (threads)
- Sinhronizacija procesa
- Virtualna memorija
- RAID tehnologija
- System restore
- Boot menadžeri
- Linux shells
- Virtualne mašine
- Mrežni protokoli
- IP V4 adresiranje
- IP V6 adresiranje
- Referentni sistemi (OSI, TCP/IP)
- Bežične komunikacije
- Wi-fi povezivost mobilnih telefona
- Sigurnost Wi-fi mreža
- Wimax
- Bluetooth
- Subnet maske
- DNS
- DDOS
- Portovi
- HTML verzije
- Računarski virusi
- Spyware
- Hoax mailovi
- Firewall
- ...

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Sistem ocjenjivanja Bodovi Ocjena
a b c d e f g h
Arnautović Mevludin Windows 7 Seminarski rad Prezentacija 8 4 5 10 8 10 2 18 65 7
Bagarić Julijana Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 8 4 8 10 5 10 2 15 62 7
Baručija Kenan System restore Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 20 8 10 10 15 91 10
Bašić Fatima Edubuntu Seminarski rad Prezentacija 6 10 9 10 10 10 10 18 83 9
Bešo Merima Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 9 10 7 15 8 10 10 10 79 8
Buljubašić Erna Bluetooth Seminarski rad Prezentacija 8 8 7 10 8 10 10 10 71 8
Čajdin Junus Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 8 8 7 15 8 10 2 7 65 7
Đulan Emrah IP V4 adresiranje Seminarski rad Prezentacija 9 8 5 10 5 10 10 15 72 8
Horić Sead Bežične komunikacije Seminarski rad Prezentacija 8 6 9 12 8 10 0 10 63 7
Kasumović Redžiba Topologija mreže Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 10 5 10 10 15 78 8
Kasumović Sabaheta Sigurnost Wi-Fi mreža Seminarski rad Prezentacija 10 10 7 10 8 10 10 12 77 8
Kasumović Zineta Beowulf klaster Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 15 8 10 10 18 90 10
Mahovkić Nejra Kućno umrežavanje Seminarski rad Prezentacija 9 6 9 15 8 10 10 15 82 9
Muslić Adisa Povezivanje dva računara u Windows 7 Seminarski rad Prezentacija 8 8 8 15 10 10 10 15 84 9
Pajić Merhunisa Mrežni protokoli Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 18 8 10 0 18 82 9
Peskić Eniz Firewall Seminarski rad Prezentacija 8 8 5 15 8 10 10 10 74 8
Pojskić Bakir Hoax mail Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 15 10 10 4 20 87 9
Prijić Aldin System tools Seminarski rad Prezentacija 8 6 8 10 5 10 10 10 67 7
Terzić Jasmin Linux Seminarski rad Prezentacija 5 6 6 10 10 10 10 10 67 7
Torlak Amina Računarski virusi Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 18 8 10 10 12 87 9
Uzunović Mersad System boot Seminarski rad Prezentacija 9 8 9 15 10 10 10 12 83 9
Varupa Amra Google Seminarski rad Prezentacija 8 10 10 15 10 10 10 18 91 10
Zolota Bakir Facebook Seminarski rad Prezentacija 5 4 5 15 9 5 2 5 50 6

Informatički časopisi

- INFO
- BUG
- Mreža
- VIDI
- PC CHIP
- Mikro PC World

Ostali linkovi

- MS Live@Edu portal Univerziteta u Zenici
- Udruženje linux korisnika u BiH
- Cisco akademija Zenica
- Cisco akademija Sarajevo
- Cisco akademija Tuzla
- Cisco akademija Mostar

Prethodne akademske godine:

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Webmaster | Ažurirano 03.07.2012