Dobrodošli

Hromatska aberacija

 

 

HROMATSKA ABERACIJA  je optička mana zbog koje se svjetlosni zraci različite talasne dužine fokusiraju na različitim tačkama duž optičke ose sočiva. Posljedica toga je da se sve talasne dužine (koje mi vidimo kao boje) vidljivog dijela spektra ne prelamaju u istoj fokalnoj ravni, već ispred ili iza nje. Takođe, pošto uvećanje sočiva zavisi od talasne dužine svetlosti, tada se komponente vidljivog spektra fokusiraju na različitim dijelovima fokalne ravni. Ako se tačka prelamanja pomjeri po horizontalnoj osi (ispred ili iza fokalne ravni) govori se o longitudinalnim (aksijalnim,dužinskim) hromatskim aberacijama, a ako se to desi na različitim dijelovima fokalne ravni, onda su to lateralne (transverzalne,bočne) aberacije.

Hromatske aberacije objektiva

 

 

Ako se malo dublje zagledamo u naša fotografska ostvarenja ili ako nam neko naruči veća povećanja, možda ćemo primjetiti purpurne obrube na nekim dijelovima fotografije. Takve greške zovu se hromatske aberacije. Hromatska aberacija, ili akromatizam, je greška kod koje objektiv ne izoštrava sve boje u istoj tački. Cijena objektiva uvelike ovisi i o tome na koji način su korigirane hromatske aberacije. Pri izboru objektiva poželjno je proučiti njegove hromatske karakteristike.

Objektiv koji je korigiran samo za jednu boju (valnu dužinu) zove se monohromat (u upotrebi su u proizvodnji čipova i drugdje gdje je potrebna jednobojna svjetlost). Većina objektiva za fotografiju je korigirana za puno širi spektar boja da bi se postigla što bolja ukupna oštrina. Ti se objektivi nazivaju ahromati.